Francis Magalona - Tayo'y Mga Pinoy
 
2
  596
Updated at 2020-06-14 01:05:11

프란씨스 D. 마갈로나(Francis D. Magalona)는 미국으로 치면 런-D.M.C.(Run-D.M.C.), 나스(Nas)와 비견될 정도로 필리핀 힙합의 전설적인 래퍼 중 하나이며, 2009년에 백혈병으로 요절한 뒤엔 대통령공로패(Pampanguluhang Medalya ng Merito)를 받을 정도로 위상이 높습니다.


그는 필리핀 래퍼 최초로 힙합과 메탈을 접목한 사람이기도 하고, 그가 1992년에 낸 "Rap is FrancisM"의 수록곡 중 일부가 필리핀 힙합씬의 황금기를 대표하기도 하는데요, 제가 소개하는 곡인 "Tayo'y Mga Pinoy(우리는 필리핀사람)"도 그 수록곡 중 하나입니다.


이 곡은 히버 바르똘로메(Heber Bartolome)의 "Tayo'y Mga Pinoy(우리는 필리핀사람)"을 샘플링한 곡으로, 자국문화사랑 장려, 필리핀의 미국과 서방에 대한 사대주의, 표절문화에 대한 비판을 담은 민족주의 노래로, 마갈로나를 필리핀 힙합 황금기를 상징하는 정치래퍼로 만들어줬죠. 

 

 

Tayo’y mga Pinoy, tayo’y hindi Kano  

우리는 필리핀사람이지, 미국사람이 아니야

* 삐노이(Pinoy): 필리핀사람

* 까노(Kano): 미국사람

* 해당 노래의 원곡은 히버 바르똘로메(Heber Bartolome)의 "Tayo'y Mga Pinoy(우리는 필리핀사람)". 필리핀은 독립 때까지 미국의 식민통치(1935~1942, 1945~1946) 아래 마누엘 L. 께존(Manuel L. Quezon) 대통령, 쎄르히오 오스메냐(Sergio Osmena) 부통령 등이 주도한 운동으로 미국의 그늘을 벗어나 필리핀만의 민족적 정체성을 확립한 바가 있음.

 

Wag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango

넓적코라고 해서 부끄러워하지 마

* 인종차별주의자들이 필리핀사람들을 비하할 때 주로 제시하는 편견.


Tayo’y mga Pinoy, kung ang ilong mo ay pango 

우리는 필리핀사람이야, 부끄러워하지 마


Tayo’y mga Pinoy,

우리는 필리핀사람이지, 


Tayo’y mga Pinoy, tayo’y hindi Kano  

우리는 필리핀사람이지, 미국사람이 아니야


Wag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango

넓적코라고 해서 부끄러워하지 마


Dito sa Silangan ako isinilang

여기는 내가 태어난 동양

* 필리핀은 동양에 있는 나라.


Kung saan nagmumula ang sikat ng araw

햇빛이 다가오는 곳 

* 필리핀은 열대계절풍기후이므로 연중 햇빛이 내릴 때가 많음.


Ako ay may sariling kulay na kayumanggi

내 피부색은 갈색

* 필리핀사람들은 기후 및 혼혈의 영향으로 인해 피부가 갈색빛을 띠는 사람들이 많음.


Ngunit hindi ko maipakita ang tunay kong sarili

하지만 난 진정한 나를 꺼낼 수 없어 


Kung ating hahanapin ay matatagpuan

우리가 그걸 찾아낸다면 깨달아야 해 


Tayo ay may kakanyahang dapat na hangaan

우리에겐 존경받을 기술과 재능이 있으니까


Subalit nasaan ang sikat ng araw

하지만 햇빛은 어디로 간 걸까  


Ba’t tayo ang humahanga doon sa Kanluran 

왜 우린 계속 서양을 떠받들고 있을까

* 필리핀은 에스빠냐와 미국의 식민통치를 받았으므로 나라 전반에 서구의 흔적이 많이 남아있음.


Sabi ni hepe wag tayong manggaya

어른들은 우릴 기만하지 않겠다고 해


Wag kang manggagaya kung di mo rin kaya

하지도 못할 거라면 멍청하게 굴지 마


Mangopya ka ma'y siguraduhin mong

속임수를 썼다면 자진을 해

 

Mas mahusay sa kinopyahan at matinong matino

베끼고 똑똑하게 구는 게 더 나아

* 필리핀 음반산업에 자리잡은 표절들을 의미.


Kahit ang ilong mo'y baliko kahit na panget, sarat at pango

비틀리고 못생긴 코에, 넓적하고 까무잡잡한 얼굴이지만

* 마찬가지로 인종차별주의자들이 필리핀사람들을 비하할 때 주로 제시하는 편견.

 

Basta't pantay-pantay walang kulay 

우리 모두 색깔로 나누지 말자


Walang away awitin nating sabay-sabay

다 같이 함께 노래를 부르는 거야


Tayo’y mga Pinoy, tayo’y hindi Kano  

우리는 필리핀사람이지, 미국사람이 아니야


Wag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango

넓적코라고 해서 부끄러워하지 마


Ako'y pinoy sa isip at puso’t damdamin 

난 필리핀사람이고 가슴 속에 자부심을 품어


At may paniwala sa sariling atin

그리고 우리 자신에 대한 믿음을 지녀


Gawaing pinoy maipagmamalaki 

필리핀사람의 긍지를 심어


Isigaw sa mundo at ipagsabi na...

세상에다 외침을 질러 보는 거야 그리고...


Dito sa Silangan ako ay isinilang

여기는 내가 태어난 동양

 

Kung saan nagmumula ang sikat ng araw

햇빛이 다가오는 곳  


Ako ay may sariling kulay kayumanggi

내 피부색은 갈색

 

Ngunit hindi ko maipakita ang tunay kong sarili

하지만 난 진정한 나를 꺼낼 수 없어 


Sabi ni hepe wag tayong manggaya

어른들은 우릴 기만하지 않겠다고 해


Wag kang manggagaya kung di mo rin kaya

하지도 못할 거라면 멍청하게 굴지 마


Mangopya ka ma'y siguraduhin mong

속임수를 썼다면 자진을 해

 

Mas mahusay sa kinopyahan at matinong matino

베끼고 똑똑하게 구는 게 더 나아


Kahit ilong mo ay baliko kahit na panget, sarat at pango

비틀리고 못생긴 코에, 넓적하고 까무잡잡한 얼굴이지만


Basta't pantay-pantay walang kulay 

우리 모두 색깔로 나누지 말자


Walang away awitin nating sabay-sabay

다 같이 함께 노래를 부르는 거야

 

Tayo’y mga Pinoy, tayo’y hindi Kano  

우리는 필리핀사람이지, 미국사람이 아니야


Wag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango

넓적코라고 해서 부끄러워하지 마 

 

Mayro’ng isang aso, daig pa ang ulol

여기 개 한 마리가 있네, 맹견 한 마리가


Siya’y ngumingiyaw, hindi tumatahol

그녀가 비명을 질렀네, 더는 짖지 않아


Katulad ng iba, painglis-inglis pa

다른 이들처럼, 영어로 말하는 건 어려워


Na kung pakikinggan, mali-mali naman

말하는 거 들어보면, 전부 다 틀렸어

* 필리핀의 공용어는 따갈록어, 영어지만 지방마다 모어가 달라 영어로 의사소통이 되지 않기도 함.


Wag na lang

관두자


Tayo’y hindi Kano 

우린 미국사람이 아니야


Wag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango

넓적코라고 해서 부끄러워하지 마


Tayo’y hindi Kano 

우린 미국사람이 아니야


Wag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango

넓적코라고 해서 부끄러워하지 마


Tayo’y hindi Kano 

우린 미국사람이 아니야


Wag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango

넓적코라고 해서 부끄러워하지 마


Tayo’y hindi Kano 

우린 미국사람이 아니야


Wag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango

넓적코라고 해서 부끄러워하지 마


Ika’y Pinoy

너는 필리핀사람

1
Comment
1
Updated at 2019-11-29 13:55:21

90년대 후반-2000년대 초반 국힙 느낌. DJ DOC 정도?

 
글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건